Presentation

Bakgrund

Bohus Bergsprängning AB grundades 1990 av nuvarande ägare och VD, Roger Johansson. Ursprunget var en liten entreprenadfirma som fann ett behov av att kunna lösa losshållning vid schaktning på ett smidigt sätt. Sedan dess har företaget expanderat och omsatte verksamhetsåret 2014, 146 MKR. Sedan årsskiftet 2015 är företaget delvis medarbetarägt.

Verksamhet

Bohus Bergsprängning AB har idag en bred repertoar av verksamheter inom berghantering, vi ser oss idag som en fullserviceleverantör. Företagets ryggrad är större infrastrukturprojekt, vindparker, industri- och handelsetableringar samt bergtäkter. Där och överallt annars, servar vi våra kunder med det de önskar och har en hög ambitionsnivå för att erhålla nöjda kunder.

Under 2010 påbörjades verksamhet inom området bergförstärkning, företrädesvis bultning, nätning och skrotning. Detta genomfördes på ett par etapper av Europaväg 6, vilka under senare år följts av bergförstärkningsuppdrag på ett flertal projekt.

Vår tunnelavdelning sköt 2011-03-28 genomslagssalva för Kollekindstunneln. Tunneln är en 500 meter lång enkelspårstunnel som kommer att betjäna Bohusbanan. På detta projekt ansvarade Bohus Bergsprängning AB för drivning och utlastning samt genom vår UE, BESAB för tätning och bergförstärkning. Drivningen påbörjades i augusti 2010 och genomslag gjordes 7 veckor före beräknat datum. Det färdiga ”tunnelröret” överlämnades till PEAB 2011-08-22.

Bohus Bergsprängning AB påbörjade i mars 2012 arbeten med utvidgning av bergrum för Arvidstorps avloppsverk i Trollhättan. Detta projekt var nästa steg i företagets etablering som underjordsentreprenör.

Under 2013 drev Bohus Bergsprängning AB en entreprenad på uppdrag av ABB HVC i Karlskrona, som innebär samtliga markarbeten inför uppförande av kabeltorn avsett för ny produktionslinje av överföringskablar. Entreprenaden innebar byggande av sänkschakt, ca 40 m djupt och 4000 m3 bergvolym. Sprängning, slitsborrning, hydraulisk bergspräckning, schakter, ridåinjektering, förinjektering, efterinjektering, bergbultning, betongsprutning, inklädnad, grovgjutning var de huvudsakliga disciplinerna inom denna entreprenad.

Våren 2014 har Bohus Bergsprängning utfört bergschakt och bergförstärkning för anläggandet av ny etantank på Borealis, Stenungsund. Uppdraget omfattar uttag av ca 50 000 m3 berg i synnerligen känslig miljö under stark tidspress. Underliggande tunnlar, bergrum för gas, kraftledningar, rörgator, Borealis kracker mm, utgör närmiljön.
Våra uppdrag kring projektet fortsätter under 2014, vi får återkommande komma in och spräcka ut berg som är i vägen. Kring årsskiftet 14/15 får vi en större entreprenad omfattande vajersågning och spräckning av en vertikal nisch i bergväggen mot den gjutna tanken för att möjliggöra rörinstallationer.

Vi utför även alla andra förekommande projekt, såsom exempelvis: vindkraftsetableringar, VA-projekt, undervattenssprängning, och villatomter samt ren legokörning.

Vårt nuvarande huvudsakliga verksamhetsområde sträcker sig idag över hela södra Sverige, från linjen Dalarna-Stockholm och söderut, men det finns egentligen inga begränsningar för var vi kan verka.

Affärsprinciper

Bohus Bergsprängning AB tror på goda och långvariga affärsrelationer där ett väl utfört arbete och goda personliga relationer utgör den bästa marknadsföringen och grunden för fortsatt samarbete.

I företagets filosofi ligger också att oavsett projektets storlek, så ska det utföras tillsammans med kund och beställare. Att vi måste hjälpas åt oavsett den egna rollen.

Företaget har utnämnts till Gasellföretag 2008 och 2009 och innehar för närvarande Soliditets AAA-ranking sedan 2008. VD Roger Johansson utsågs 2009 till årets företagare i Munkedals kommun.

Företaget har en synnerligen hög ambition att ha nöjda medarbetare vilka alla kan verka som goda ambassadörer för företaget och ”Bohusandan”. Vi verkar som arbetsgivare i samarbete med tillämpliga arbetstagarorganisationer och tillämpar gällande kollektivavtal.

Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer. 2009 antog företaget sin uppförandekod vilken omfattar delar såsom: redovisning/ekonomi, affärsverksamhet, arbetsförhållanden, miljö och samhällsengagemang. Allt i linje med FN:s program ”Global Compact”.

Maskinpark och personal

Bohus Bergsprängning AB har idag 33 anställda och 6 ”fasta” UE. Till detta finns det kontaktnät som mångårig branscherfarenhet skapar och vi kan med kort varsel frambringa ytterligare kapacitet inom alla verksamhetsområden.

All personal innehar Trafikverkets kravkurser och behörigheter för respektive maskintyp, även s.k. borrkort. Alla sprängare innehar sprängkort samt ADR-behörighet och ett internt lärlingssystem borgar för återväxten inom företaget.

Vid losshållning använder vi produkter från flertalet aktörer på marknaden och har kompetens att använda samtliga existerande system inom såväl val av sprängämnestyp (eg. patronerat, ANFO, bulk) som sprängkapseltyp (eg. el, stötvågkapsel, elektronik). Särskilt kan noteras att Bohus Bergsprängning redan 2007 anammade elektroniska sprängkapslar i sitt tjänsteutbud och idag troligen är den svenska aktör i branschen som har störst erfarenhet av elektroniska sprängkapslar ovanjord.

Vi förfogar över 19 st borrvagnar, såsom Atlas Copco T15, D3 och D7/T35, tvåbommars tunnelrigg, sänkhammarrigg för Blind-Cut, en egenutvecklad skördarmonterad borrigg särskilt lämplig för vägbreddning, skogsvägar och svår terräng samt en egenutvecklad borrigg för säker och effektiv bultborrning eller annan borrning upp till 21 meters höjd.
Flera borriggar är utrustade med GPS-system för exakt borrning och dokumentation utifrån terrängmodell. Detta ger möjlighet att driva större projekt med reducerat behov av manuell utsättning och inmätning.

Inom området vibrationsfri bergschakt kan vi som första europeiska företag erbjuda mekaniserad hydraulisk spräckning med hjälp av en Yamamoto HRB-1000 spräckare. Den möjliggör uttag av berg i känslig miljö utan krav på besiktning eller vibrationsmätning av kringliggande fastigheter. Den lämpar sig mycket väl för bergvolymer upp till 3 000 m3, men kan även möjliggöra större berguttag i miljöer där sprängning inte är ett alternativ. Under 2014 har möjligheterna till sprängfri bergschakt utökats ytterligare tack vare att vi nu även kan erbjuda vajersågning av berg, dels som traditionell sågning med pilothål men också s k ”Blind-Cut”-sågning.

 

Utöver detta finns egna maskiner för täckning och skuthantering. Våra sprängare använder sig av EX II-klassade fordon av ”King Cab-/Sprintertyp” samt laddfordon i form av särskilt utrustade traktorer.

Vårt kontor och underhålls-/utvecklingsverkstad är beläget i Hedekas på Västkusten. Därifrån utgår våra två fullutrustade servicebussar och vår EX III-klassade lastbil för distribution av sprängämne och laddning vid täkter. Här finns också vårt centrala sprängämnesförråd för mottagning och intern distribution till arbetsplatserna.  Från 2015 laddar vi bergtäkter med bulkbil i egen regi. En egen depå för bulk är under uppförande 2016.

Vår tunnel-/bergsförstärkningsavdelning förfogar idag över komplett utrustning för tunnel- och bergrumsdrivning, allt ifrån egna underjordsriggar, tillgång till Atlas flora av underjordsriggar, till processvattenhantering, ventilation, skrotningsmaskin, hjullastare, generatorer, personlift, vajersåg, borrbalk för pilothål, injekteringsrigg ”bultsläp” för bergbultning och ett isolerat verkstadstält mm.

Kunder och referenser

I företagets kundkategori återfinns alla de stora byggföretagen som Skanska, NCC, PEAB, Svevia, Veidekke, Strabag, Swerock, små och medelstora bygg- och entreprenadföretag samt enskilda fastighetsägare.

Referensobjekt.

Ett urval av pågående och avslutade byggprojekt.

Pågående:

Sänkschakt Röda Sten, (GRYAAB)
EMC Borås (Veidekke)
Bergslagsbanan Kil-Ställdalen, Hällefors (PEAB)
Preemraff VGO (NCC)
Bostadsbyggnad Norra Uggledal, Hovås (Veidekke)
Nytt Barnsjukhus, Östra sjukhuset (NCC)
Dubbelspår Strängnäs-Härad (NCC)
Bergtäkter:
Kobergskrossen, Trollhättan (Swerock)
Malmakrossen, Vålberg (Swerock/Ledins Grus)
Tibäck, Skee (Strömstads betong/Ledins Grus)
Kärr, Brålanda (TGT/Svevia)
Dals-Ed (TGT/Svevia)
Gatan, Mellerud (TGT/Svevia)
Kristinehamn (Swerock/Ledins Grus)
Smedjebacken (Swerock/Ledins Grus)
Fagersta (Swerock/Ledins Grus)
Atle, Örebro (Swerock/Ledins Grus)
Ulvgryt, Örebro (Swerock/Ledins Grus)
Lekhyttan, Örebro (Swerock/Ledins Grus)
Trossnäs, Karlstad (Ledins grus)
Fröland, Uddevalla (Swerock/Ledins Grus)
Näverdraget, Vänersborg (Swerock/Ledins Grus)
Hornborgasjön,
Falköping (Skaraborgs LBC)
Norra Skane, Säffle (Rognes entr)

Avslutade:
Förbigångsspår Västra Stambanan, Vårgårda (PEAB)
Varner logistikcentrum, Vänersborg, bergschakt (NCC)
Trafikplats Torp, Uddevalla, bergschakt, krossning, bergförstärkning (NCC)
E6 Pålen-Tanumshede, bergschakt, bergförstärkning, krossning (Skanska)
Väg 40 Dållebo-Hester et3, bergschakt, bergförstärkning krossning (PEAB)
Väg 40 Dållebo-Hester et2, bergschakt, bergförstärkning, krossnin (Veidekke)
Sågning/spräckning för etantank Borealis (TGE Gas Engineering)
Logistikcentrum Sörredsvägen, Hisingen (PEAB)
Villatomter Utby, Uddevalla (Privat)
Spräckning Utby, Uddevalla (Erikssons Betong & Mark)
Spräckning Chalmers, Göteborg (PEAB)
Idrottsplats Strömsvallen, bergschakt Strömstad (SERNEKE)
Provsprängning för projektering E20 Alingsås (Ramböll)
Ulvesked, Tanum, siktsprängning (Trafikverket)
Belysningsfundament, Fjällbacka, hydraulisk spräckning (Wilhelmsen)
VA Kämpersvik, bergschakt (SERNEKE)
VA Fjällbacka, bergschakt (Kjellstorps entr)
Väg 2183 Nössemark-Ed, bergschakt, bergförstärkning, krossning
”Etanolix” St1, Goteborg, hydraulisk spräckning (Veidekke)
Ny etantank, Borealis Stenungsund, bergschakt, bergförstärkning (NCC)
Vindpark Mungseröd, Tanum, bergschakt (Veidekke)
Sänkschakt kabeltorn, bergschakt, bergförstärkning, injektering, inklädnad (ABB HVC)
Vindparker Tanum/Årjäng, bergschakt, jordlinor (Svevia)
LNG Preemraff ”Process Area/Jetty Line”, bergschakt, bergförstärkning (NCC)
Väg 155 Arendal, bergschakt, bergförstärkning (PEAB)
Änglagård multisportarena Kviberg, bergschakt, bergförstärkning (SEFA)
Villatomt Långedrag, hydraulisk spräckning ca 500 m3 (Ottestala Schakt)
LNG Skangass, Preemraff Lysekil (NCC), sprängning för LNG-tank
Kvarnbyvallen Mölndal, bergförstärkning, (Interbygg)
Arvidstorps avloppsverk, Trollhättan (PEAB), utvidgning av bergrum
E6, delen Skee-Ejgst (PEAB), även bergförstärkning
Norge-Vänerbanan, delen Velanda-Prässebo etapp 3 (NCC), även bergförstärkning
E6, delen Knäm-Lugnet (PEAB)
Färjeterminal Tuvesvik, Orust (Ottestala Schakt/ODEN)
E45, delen Torpa-Stenröset (PEAB)
E45, delen Ramstorp-Tingsberg (PEAB)
E45, delen Älvängen-Ramstorp (PEAB)
E45, delen Stenröset-Sjuntorpsvägen (PEAB)
Väg 164, delen Valex-Rämne (NCC), även bergförstärkning
Vindpark Tolvmanstegen, montage av förankringsstag (Mobjer entr)
Vindpark Dingle-Hällevadsholm-Ås (NCC), sprängning för vägar och fundament.
Vindpark Hogstorp (SEFA Anläggning), sprängning för vägar och fundament
E6, Rödsberget rassäkring, (NCC)
E20, delen Ingared-Alingsås (PEAB)
E6 Lugnet-Skee etapp 1-3 (PEAB, Svevia), bergförstärkning etapp 1 och 2
E6 Solhem-Pålen (NCC)
E6 Rabbalshede-Solhem (Svevia)
Tvärleden Osby-Markaryd (NCC Roads)
Väg 31 förbifart Tenhult. (PEAB)
E45 Köpmannebro-Ånimskog (PEAB)
E45 Nol E21 (PEAB)
E6 Värmlandsbro-Hogdal (Vägverket Produktion)
E6 Småröd-Saltkällan (PEAB)
E6 Saltkällan-Fläskeberget (NCC)
E6 Fläskeberget-Håby (NCC)
E18 Hån-Töcksfors (PEAB)
Väg 44 Råsseröd-VäneRyr etapp 1-4 (Vägverket Produktion)
Köpcenter Nordby (PEAB)
Köpcenter Töcksfors (PEAB)
Utbyggnad Borealis 2007, Stenungsund (PEAB)
m fl

Avslutning

Företagets utveckling som aktör inom underjords- och bergförstärkningsverksamhet har fallit väl ut hittills. Vi ser med förhoppning en fortsatt framtid inom dessa, de ursprungliga samt helt nya verksamhetsområden och söker ständigt nya projekt.

Kontakta oss

 • (+46) 0524 - 300 20
 • Bohus Bergsprängning AB
  Hajums Industriområde 3
  455 41 Hedekas

  Mail: info@bohusberg.se
  Fax: (+46) 0524-300 23

  Karta »